Login Form

Lesreglement Sport Events

INSCHRIJFBEPALINGEN

Artikel 1.
Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk voor leden van Tennisvereniging TOZ

Artikel 2.
De tennislessen bij Tennisvereniging TOZ worden verzorgd door Tennisschool Sport Events.

Het trainingsseizoen begint in september. Voor alle selectieleden bestaat een seizoen uit 36 lesweken. De recreatieve jeugd en de recreatieve senioren trainen elk in een cyclus van steeds 18 lesweken.

Artikel 3.
Inschrijvingen zijn mogelijk tot ongeveer 4 weken voor start van het seizoen. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst. Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van de trainer en er naar het oordeel van Tennisschool Sport Events en de Coördinator trainingen van Tennisvereniging TOZ , een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is.

Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's (lespakketten) komen te vervallen. In dit geval krijgt u een ander lespakket aangeboden met de bijbehorende prijsstelling.

Artikel 4.
Een lesuur duurt 60 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB mag de trainer de laatste 5 tot 10 minuten gebruiken om ouders te spreken, wat te eten of een sanitaire stop te maken.

Artikel 5.
De lessen worden gegeven op, in overleg met Tennisvereniging TOZ  vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen en de eigen Open toernooien. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld met daarin opgenomen alle data waarop er geen les zal worden gegeven. Na indeling kunt u in Yourtennis ( wordt later tennismanager ) op uw persoonlijke pagina de definitieve lesdata terugvinden.

Artikel 6.
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor een lespakket en machtigt hij/zij Tennisschool Sport Events BV middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren. U kunt de incasso machtiging  digitaal ondertekenen in Yourtennis. ( U kunt ook kiezen om in termijnen te betalen)

AFWEZIGHEID/VERVALLEN VAN LESSEN

Artikel 7.
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden de eerste twee uitvallessen ingehaald. Uitvallessen worden op het einde van de lesperiode en voor de start van een nieuwe lesperiode ingehaald. Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8.
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

  1. op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie of ,
  2. op een, in overleg met de cursisten, te bepalen andere dag en tijdstip worden ingehaald.

Artikel 9.
Ziekte, blessures of afwezigheid door andere omstandigheden van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen. U kunt dit lesuur ook niet inhalen bij een andere lesgroep. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 10.
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de trainer.

Artikel 11.
De lessen die zijn uitgevallen om een andere reden dan het wegblijven van de leerling (artikel 9) of de in artikel 8 omschreven uitvallessen, zullen aan het einde van de lesperiode alsnog worden ingehaald, zoveel en indien mogelijk op hetzelfde tijdstip.

Artikel 12.
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is kan Tennisschool Sport Events uw deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen (les)sen kan de cursist achteraf niet inhalen. Tennisschool Sport Events zal dit melden bij de Coördinator trainingen van Tennisvereniging TOZ.

KWALITEIT

Artikel 13.
Tennisschool Sport Events zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 14.
De trainer zal, behalve aan speltechnische en spel tactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 15.  
Tennisschool Sport Events zal naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen en samenstellen

In overleg met de trainer. Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk met alle wensen bij de opgaves rekening te houden. Helaas is niet alles deelbaar door 4 of 8 personen, en moeten we soms enigszins afwijken van het vooraf gewenste aantal deelnemers, zowel jeugd als senioren,  en hierdoor ook financieel de lesprijs op aanpassen.

Homogeniteit van de groep staat derhalve altijd voorop omdat het werkbaar moet zijn voor trainer en cursisten.

Indien het aantal deelnemers per lesgroep niet op het gewenste aantal kan worden ingedeeld,

( bijvoorbeeld maar 7 deelnemers i.p.v.  8 , of maar 3 deelnemers i.p.v. 4 ),  dan wordt het lesgeld naar rato van het definitieve aantal deelnemers aangepast. ( jeugd en senioren ).

Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen worden doorgevoerd indien Tennisschool Sport Events dit wenselijk acht. De betreffende cursisten en de Coördinator trainingen TOZ worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.

 

SLOTBEPALINGEN

Artikel 16.
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 17.
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer (betreffende cursist dient wel lid te zijn van Tennisvereniging TOZ ). Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Tennisschool Sport Events en Tennisvereniging TOZ zullen hier verder geen rol in spelen.  

Artikel 18.
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. Tennisvereniging TOZ en Tennisschool Sport Events kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 19.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem contact op met de Coördinator trainingen van tennisvereniging TOZ : Geert Stofmeel :  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of met de trainer Jorg Gussenhoven : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Artikel 20.
Door de inschrijving van de cursist via het inschrijfprogramma van Sport Events,  verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement.

Artikel 21.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Tennisschool Sport Events, na overleg met Coördinator trainingen van Tennisvereniging TOZ.

Tennisvereniging TOZ

TOZ is voor jong en oud, voor tennis en sinds 2018 ook voor padel. Van beginners tot ervaren spelers: iedereen is van harte welkom!

 

 

Privacy beleid Tennisvereniging TOZ

Route

Hoogheuvelstraat 75
5349 AM Oss